Privacyverklaring
Beekhuis|Holthuis ontwerpers

Privacyverklaring

Beekhuis|Holthuis ontwerpers hecht veel waarde aan ieders privacy en gaat dan ook zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

Beekhuis|Holthuis ontwerpers heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Onze website is voorzien van een SSL certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Op deze wijze stellen wij zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Beekhuis|Holthuis ontwerpers verwerkt enkel uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons heeft verstrekt om een opdracht uit te kunnen voeren.
Wij verkopen geen persoonsgegevens en verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen wijzen wij de andere partij op de noodzaak om veilig om te gaan met deze gegevens.
Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens werden verzameld of waartoe de wet ons verplicht.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Wij geven je de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, geheel te laten verwijderen of door ons over te laten dragen. Je kunt een verzoek of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar frank@beekhuis-holthuis.nl. Om het verzoek te documenteren, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van je privacy in deze kopie uw pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt in dat geval altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Beekhuis|Holthuis ontwerpers maakt gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe gebruikers onze website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.
Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Beekhuis|Holthuis ontwerpers geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de internetsite van Beekhuis|Holthuis ontwerpers is verbonden.

Beekhuis|Holthuis ontwerpers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kun je een bericht sturen naar frank@beekhuis-holthuis.nl, Beekhuis|Holthuis ontwerpers, Kaldersedijk 8, 5706 KD Helmond.